Fasanstigen 1-44, Bro

Bakgrund
Husen på Fasanstigen byggdes 1969 och består av 258 lägenheter och 4 lokaler. Lägenheterna är fördelade på 13 stycken huskroppar. Fasanstigen är ett populärt område i Upplands-Brohus bestånd och består i huvudsak av lägenheter om 3 rum och kök. Här bor många barnfamiljer och det är inte svårt att förstå varför. Närheten till stora grönområden och lekparker samt gräsmattorna mellan gårdarna lämpar sig väl för spring och lek.

Det är mer än 50 år sedan husen på Fasanstigen byggdes och sedan dess har det inte gjorts några inre genomgripande renoveringar. En utvändig renovering gjordes mellan 2018–2020, då renoverades tak och utemiljön rustades upp.

Upplands-Brohus står nu inför behovet att renovera husen på Fasanstigen och vill hitta en lösning som tillgodoser både husens behov och hyresgästernas önskemål utifrån att det ska vara ett hållbart boende i 50 år framöver.

Varför renoverar vi?
Vi lever annorlunda idag jämfört med hur vi levde på den tiden då husen byggdes. Våra nya levnadsvanor tillsammans med ökad reglering från myndigheterna ställer krav på̊ att anpassa husen till en modernare standard. Flera av de boende märker av problem med bland annat vattenskador.

Eftersom vi är måna om att erbjuda alla våra hyresgäster en god boendemiljö är en mer omfattande renovering därför helt nödvändig på grund av att bland annat rör och ledningar uppnått sin tekniska livslängd.

Vi har gjort tekniska utredningar för att få reda på̊ i vilket skick husen är och vilka åtgärder som behöver göras. Under våren 2021 har en samrådsgrupp bestående av boende i området samt personal från Upplands-Brohus och förtroendevalda från Hyresgästföreningen arbetat med boinflytande. Resultatet av samrådsgruppens arbete har sammanfattas i en rapport.

Det här planerar vi att göra!
I ett hus som är mer än 50 år gammalt är rören för avlopp och vatten gamla och slitna. Detsamma gäller för elledningar och värmesystem, dessa kommer därför att bytas ut. Samtidigt kommer kök, badrum och alla ytskikt att fräschas upp. Renoveringen av samtliga hus på Fasanstigen beräknas ta ca 2,5–3 år. Vi kommer att renovera fyra (4) trappuppgångar i taget och beräknar att varje lägenhet kommer att ta cirka 14 veckor.