Om mitt boende

Här samlar vi information, råd och tips till dig för att göra ditt boende hos oss så trevligt som möjligt.

Antenner och paraboler
Antenner eller parbolantenner får endast monteras innanför balkongräcket – och får aldrig sättas upp utan Upplands-Brohus medgivande. Kontakta alltid Kundservice innan du monterar din antenn.

Avfallshantering
Källsortering lägger vi stor vikt vid. Alla tjänar på att vi har en väl fungerande sophantering.

  •  I återvinningsrummen finns skyltar över varje kärl som talar  om vad som får slängas.
  •  Grovavfall som till exempel möbler och farligt avfall slängs vid kretsloppscentralerna i Brunna och Skällsta – se öppettider här>>
  • Farligt avfall kan du även lämna på OK/Q8 i Kungsängen.

Barnvagnar och cyklar
Barnvagnar och cyklar får inte förvaras i trapphusen, utan hänvisas till speciella förråd. Finns inga sådana får du förvara dem i ditt källar- eller vindsförråd alternativt i lägenheten. Observera att om de står i trapphuset innebär de en fara och våra bovärdar kommer att transportera bort dem.

Biltrafik på gårdarna
Barn leker ofta på gårdar och gårdsgator – därför gäller särskilda trafikregler:

  • Fordon får inte framföras med högre hastighet än gångfart.
  • Fordon får inte parkeras på någon annan plats än särskilt anordnad parkeringsplats.
  • Förare av fordon ska lämna företräde åt gående.

Om alla som vistas i området respekterar dessa regler blir det både trivsammare och säkrare att bo.

Brandvarnare
Brandvarnare är redan installerad i din lägenhet. Men glöm inte att du själv har ansvar för underhåll. Kontakta Kundservice om det är något problem.

Brandsäkerhet
För din säkerhet har vi tagit fram en folder om brandsäkerhet och brandskydd. Den finns på flera språk.
Kontakta Kundservice om du saknar foldern.

Byta lägenhet?
Nedan hittar du både mer information samt en bytesansökan. Även blanketten som heter Bilaga Byteskedja bör fyllas i. Blanketterna är ifyllningsbara digitalt.
Söka-ny-lägenhet>>
Bytesansökan >>
Bilaga Byteskedja>>

Bytestorget
Enbart hyresgäster kan publicera annonser, men det är öppet för alla att ta del av dem.
Det kostar ingenting att lägga ut en annons. Du kan själv ta bort annonsen när den inte längre är aktuell. Efter två månader raderas annonsen automatiskt. För att lägga ut din lägenhet måste du vara inloggad på Mina sidor.
Direkt till Mina sidor >>

Engagemang i boendet
Vi välkomnar engagerade hyresgäster. Vänd dig gärna till din Kundservice om du har tips om trevliga aktiviteter.

Felanmälan >>
Vänd dig till din Bovärd eller logga in på Mina sidor för att felanmäla något i din lägenhet, i trappan, i tvättstugan eller på parkeringen.

Flyttstädning
Om du är missnöjd med förra hyresgästens flyttstädning vill vi att du kontaktar din Bovärd snarast möjligt. Det är viktigt att vi får möjlighet att bedöma vilken åtgärd som är lämplig innan du själv gör något åt saken.

Folkbokföring
Du måste vara folkbokförd där du bor. Anmäl till Skatteverket om du inte redan har gjort det. Det är brottsligt att lämna oriktiga uppgifter eller att inte anmäla flytt.

Hemförsäkring
Hemförsäkring måste du ordna själv och det är viktigt att du skaffar en så fort som möjligt. Ta gärna in offerter från flera försäkringsbolag. Upplands-Brohus har förhandlat fram en förmånlig hemförsäkring för dig som hyresgäst, hos Moderna försäkringar, Tel nr 0200-259259.  >> Klicka här så kommer du direkt till Moderna försäkringars hemsida.

Hemsida
Här på hemsidan kan du göra felanmälan, logga in på Mina sidor, söka lediga lägenheter, hitta telefonnummer och adresser och få information om Upplands-Brohus och vad kommunen kan erbjuda.

Hyra ut i andra hand
Du får hyra ut i andra hand om du har giltiga skäl. Giltiga skäl är till exempel studier eller arbete på annan ort.
Ansökan måste godkännas av Upplands-Brohus, annars riskerar man att omedelbart förlora hyreskontraktet och dömas till böter eller fängelse.
Du får inte ta ut högre hyra än du själv betalar. Hyr man ut möblerat får man lägga på max 15% på hyran. Du riskerar att omedelbart förlora ditt hyreskontrakt om du tar ut för hög hyra.
Här nedan hittar du ansökningsblanketten, ett avtal som du och din andrahandshyresgäst ska fylla i och lämna en kopia till Upplands-Brohus samt en fullmakt som ska fyllas i om du ska vistas utomlands. Blanketterna är ifyllbara digitalt.
Kontakta våra uthyrare om du har några frågor, telefonnummer 08 -5624 8720.
Ansökan uthyrning i andra hand>>
Avtal>>
Fullmakt>>

Internet / Bredband
Din bostad är ansluten till kommunikationsoperatören Open Universe.
Här finns mer information och instruktioner om hur du tar del av deras tjänster >>
Direkt till Open Universe hemsida >>

Kravverksamhet
Det stora flertalet hyresgäster betalar hyran i rätt tid, men tyvärr inte alla. I vår strävan att minska hyresförlusterna och i stället ägna mer tid och ge en ännu bättre service åt våra hyresgäster har vi inlett ett samarbete med Intrum Justitia.
Den som inte betalar hyran i rätt tid erhåller ett inkassokrav från Intrum Justitia, vilket belastar hyresgästen med en inkassokostnad som för närvarande är 180kr (2018). Samtidigt påförs en dröjsmålsränta enligt räntelagens bestämmelser. Om betalning trots detta inte sker kan ärendet i nästa steg lämnas till Kronofogdemyndigheten för ett betalningsföreläggande. Hyresgästen riskerar då att bli avhyst från sin bostad (eller lokal) samt att belastas med en betalningsanmärkning. Även den rättsliga hanteringen med betalningsföreläggande, stämning och avhysning kommer fortsättningsvis att handläggas av Intrum Justitia. Kostnader för den hanteringen regleras också i lag och belastar dig som hyresgästen.
Direkt till Intrum Justitia >>

Köksfläkt

I de lägenheter som inte har köksfläkt eller spiskåpa får hyresgästen endast montera kolfilterfläkt. Elektrisk köksfläkt får inte kopplas till husets ventilationsanläggning.

Lekplatser
I flertalet av våra områden finns lekplatser, det är av största vikt att redskapen är hela och funktionella och att det inte finns några andra faror på platsen. Det är även viktigt att inte rasta sina husdjur där. Vi kontrollerar regelbundet att det inte finns något farligt eller trasigt. Om du själv upptäcker något som behöver åtgärdas hör av dig till din Bovärd snarast.

Persienner
I de flesta av våra lägenheter finns inte persienner som standard. Om sådana sätts upp ansvarar man själv för underhåll och reparationer. I de fall persienner ingår i standardutrustningen ansvarar vi för underhåll och reparationer.

P-platser och garage
Endast boende hos oss kan hyra parkeringsplats eller garage. Läs mer under:
Så här går det till att söka fordonsplats >>

Sen med hyran
Kontakta vår kundservice innan förfallodagen passerat på 08 5624 8720. Det är viktigt att betala i tid, men alla kan vara sena någon gång. Upprepade förseningar är skäl för uppsägning.

Säga upp ett avtal
Du har 3 månaders uppsägningstid från kommande månadsskifte. D.v.s. om du säger upp avtalet den tredje oktober så avslutas inte avtalet förrän sista januari, detta gäller både lägenheter och fordonsplatser.
Gäller uppsägningen en lägenhet är du skyldig att visa lägenheten för de som fått erbjudande. Mer information kan du få hos våra uthyrare på 08 – 5624 8720.

Telefonjack
Upplands-Brohus svarar för underhåll och reparationer av första telefonjacket för analog telefoni i lägenheten. Övriga telefonjack ansvarar hyresgästen för.
Via kommunikationsoperatören Open Universe erbjuds tjänsten IP-telefoni.
Direkt till Open Universe hemsida >>

Trapphusen

I trapphusen får inga personliga tillhörigheter förvaras! Brandkår och ambulanspersonal måste kunna ta sig fram om det värsta skulle hända. Våra bovärdar gör regelbundna kontroller i trapphusen för att se att detta efterföljs!

TV
Kabel-TV: I din hyra för lägenheten ingår ett grundutbud från Telenor, T-1Bas (cirka 15 kanaler). Om du önskar ett utökat eller ändrat utbud av TV-kanaler så kontaktar du Telenor.
Via kommunikationsoperatören Open Universe erbjuds tjänsten IP-TV.
Direkt till Open Universe hemsida >>

Utelåsning
Om du låser dig ute måste du kontakta en låssmed och får själv stå för kostnaden.

Vatten-, avlopps- och elledningar
Endast person med särskild behörighet får göra ingrepp i ledningar för vatten, avlopp och el. Upplands-Brohus kan anvisa behörig installatör för till exempel installation av tvätt- eller diskmaskin.

Viktiga telefonnummer >>