Om mitt boende

Här samlar vi information, råd och tips till dig för att göra ditt boende hos oss så trevligt som möjligt.

Antenner och paraboler
Antenner eller parbolantenner får endast monteras innanför balkongräcket – och får aldrig sättas upp utan Upplands-Brohus medgivande. Kontakta alltid Kundservice innan du monterar din antenn.

Avfallshantering
Källsortering lägger vi stor vikt vid. Alla tjänar på att vi har en väl fungerande sophantering.

  • I återvinningsrummen finns skyltar över varje kärl som talar om vad som får slängas.
  • Grovavfall som till exempel möbler och farligt avfall slängs vid kretsloppscentralerna i Brunna eller Skällsta
  • Farligt avfall lämnar du vid kretsloppcentralerna i Brunna eller Skällsta
  • Du kan läsa mer om kretsloppscentraler och återvinningsstationer på kommunens sida

Barnvagnar och cyklar
Barnvagnar och cyklar får inte förvaras i trapphusen, utan hänvisas till speciella förråd. Finns inga sådana får du förvara dem i ditt källar- eller vindsförråd alternativt i lägenheten. Observera att om de står i trapphuset innebär de en fara och våra bovärdar kommer att transportera bort dem.

Biltrafik på gårdarna

Barn leker ofta på gårdar och gårdsgator – därför gäller särskilda trafikregler:

  • Fordon får inte framföras med högre hastighet än gångfart
  • Fordon får inte parkeras på någon annan plats än särskilt anordnad parkeringsplats
  • Förare av fordon ska lämna företräde åt gående

Om alla som vistas i området respekterar dessa regler blir det både trivsammare och säkrare att bo.

Brandvarnare
Brandvarnare är installerad i din lägenhet. Glöm inte att du själv har ansvar för underhåll så att den fungerar. Kontakta Kundservice om du misstänker att den inte fungerar.

Brandsäkerhet
För din säkerhet har vi tagit fram en folder om brandsäkerhet och brandskydd. Den finns på flera språk.
Kontakta Kundservice om du saknar foldern.

Engagemang i boendet
Vi välkomnar engagerade hyresgäster. Vänd dig gärna till din Kundservice om du har tips om trevliga aktiviteter.

Felanmälan
Logga in på Mina sidor för att felanmäla något i din lägenhet, i trappan, i tvättstugan eller på parkeringen.

Flyttstädning
Om du är missnöjd med förra hyresgästens flyttstädning vill vi att du kontaktar din Bovärd snarast möjligt. Det är viktigt att vi får möjlighet att bedöma vilken åtgärd som är lämplig innan du själv gör något åt saken.

Folkbokföring
Du måste vara folkbokförd där du bor. Anmäl till Skatteverket om du inte redan har gjort det. Det är brottsligt att lämna oriktiga uppgifter eller att inte anmäla flytt.

Hemförsäkring
Hemförsäkring är något som du ordna själv och är viktigt för att skydda dig och din ekonomi.

Hyra ut i andra hand

Du får hyra ut i andra hand om du har giltiga skäl. Giltiga skäl är till exempel studier eller arbete på annan ort.

Se vår uthyrningspolicy för mer information.

  • Ansökan uthyrning i andra hand >>
  • Avtal >>
  • Fullmakt >>

Köksfläkt
I de lägenheter som inte har köksfläkt eller spiskåpa får hyresgästen endast montera kolfilterfläkt. Elektrisk köksfläkt får inte kopplas till husets ventilationsanläggning.

Lekplatser
I flertalet av våra områden finns lekplatser, det är av största vikt att redskapen är hela och funktionella och att det inte finns några andra faror på platsen. Det är även viktigt att inte rasta sina husdjur där. Vi kontrollerar regelbundet att det inte finns något farligt eller trasigt. Om du själv upptäcker något som behöver åtgärdas meddela Kundservice.

Persienner
I de flesta av våra lägenheter finns inte persienner som standard. Om sådana sätts upp ansvarar man själv för underhåll och reparationer. I de fall persienner ingår i standardutrustningen ansvarar vi för underhåll och reparationer.

Säga upp ett avtal
Du har 3 månaders uppsägningstid från kommande månadsskifte. D.v.s. om du säger upp avtalet den tredje oktober så avslutas inte avtalet förrän sista januari, detta gäller både lägenheter och fordonsplatser.
Gäller uppsägningen en lägenhet är du skyldig att visa lägenheten för de som fått erbjudande. Mer information kan du få hos våra uthyrare på 08-5624 8720.

Trapphusen
I trapphusen får inga personliga tillhörigheter förvaras! Brandkår och ambulanspersonal måste kunna ta sig fram om det värsta skulle hända. Våra bovärdar gör regelbundna kontroller i trapphusen för att se att detta efterföljs!

Utelåsning
Om du låser dig ute måste du kontakta en låssmed och får själv stå för kostnaden.

Vatten-, avlopps- och elledningar
Endast person med särskild behörighet får göra ingrepp i ledningar för vatten, avlopp och el. Upplands-Brohus kan anvisa behörig installatör för till exempel installation av tvätt- eller diskmaskin.